Stripe-CTF Level 1 with Golang

This year’s Stripe-CTF brings some interesting things to the table: Cryptocurrency. I’ve already known about cryptocurrency and Bitcoin in general, but it’s amazing how Bitcoin relates to Git. The level is here: https://stripe-ctf.com/levels/1 Basically, like Bitcoin, you have to find a block, in this case is a git commit. The commit must have its hash lower than the target difficulty, specified in the file difficulty.txt. You will compete against a bot, and you have to find and submit a block/commit before it does. [Read More]

Phiếm bàn chuyện đặt tên

Code mình viết ra cũng như con đẻ của mình vậy, chuyện đặt cho nó cái tên để gọi là chuyện vô cùng quan trọng. Đặt tên sao để cho tên nó hay, có ý nghĩa, lại còn phải để người khác dễ gọi, chưa kể là còn phải tránh tên dễ suy luận không là bạn bè của con nó chửi xéo. Chắc 100% người đụng vào code đều biết mấy kiểu đặt tên họ: [Read More]